اخبار مهم ایران

اخرین اخبار مهم ایران و جهان

اخبار مهم ایران

اخرین اخبار مهم ایران و جهان

اخرین اخبار مهم ایران و جهان,خبرهای مهم,اخرین خبرو

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
نویسندگان
  • ۰
  • ۰

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد - سایت تخصصی ...

saberiali.blogsky.com/1389/06/07/post-350/
Translate this page
نقدینگی عبارتست از توانایی شرکت در تبدیل دارایی های غیر نقدی به وجه نقد ... «نسبت گردش کل داراییها» از تقسیم فروش خالص شرکت به میانگین کل داراییهای آن به دست می آید. .... 2 - بررسی نسبتهای عملیات از جمله گردش کالا و تولید به گونه ای که بتوان ... نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.

[PDF]ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ج – : ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش داراﯾﯽ ﻏﯿﺮﺟﺎری 1- ﻧﺴﺒﺖ ﮔ

codal.ir/Reports/DownloadFile.aspx?id...
Translate this page
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮوش( درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ) ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘ. ﻨ. ﯽ ﺗﺠﺎری اﺑﺘﺪا و ... ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ .3. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎری ﺑﻪ ارزش وﯾﮋه. -1. ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ارزش وﯾﮋه. : اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢداراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ .... ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﺳﻬﻢ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻪ ﻧﻘﺪﻧﺎﺷﯽ ازﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه. ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ...

ارتباط پیش بینی جریان نقدی و اقلام تعهدی بر بازده ارزش ... - سیویلیکا

https://www.civilica.com/Printable-CSSM01_041=ارتباط-پیش-بی...
Translate this page
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله ارتباط پیش بینی جریان نقدی و اقلام تعهدی بر بازده ... عملیاتی، تغییرات دارایی های مالی)، درآمد عملیاتی تقسیمبر متوسط کل دارایی ها، ...

[PDF]Archive of SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6004613921804.pdf
Translate this page
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺑﺎزده ... ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دوره ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ .... ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ.

[PDF]تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی مطال

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/7.pdf
Translate this page
دارایی نامشهود، تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش، نرم افزار، جریان نقد عملیاتی ..... ای که با یکدیگر دارند به سه گروه متغیرهای توضیحی، وابسته و کنترلی تقسیم می. شوند. متغیر ... جریانات نقدی عملیاتیکل دارایی ها .6 ... متوسط نسبت بدهی های.

[PDF]تاثیر چرخه عملیاتی شرکت ها بر پایداری اقالم تعهدی سود

www.ensani.ir/storage/Files/20121210083943-9414-72.pdf
Translate this page
آنها س ود را به اقالم تعهدی و جریان های نقدی ناش ی از عملیات تقسیم کردند و همچنین رشد. دارایی های خالص ... سهامی که دارای عملکردمتوسط هستند پایداری کمتری دارد. وی همچنین دریافت ... محاسبه می شود: OPINC: سود عملیاتی و TA: کل دارایی ها می باشد.t که؛ ...

معرفی شاخص ها | Pagsa Theme by PersiaGostar.com

imi100.imi.ir/Pages/IntroductionIndexes.aspx
Translate this page
شاخص بازده فروش، متوسط سود شرکت حاصل از هر ریال فروش را نشان می دهد. در این نسبت، ... شاخص گردش دارایی: شاخص گردشدارایی، فروش خالص تقسیم بر کل دارایی است. ... شاخص نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به سودعملیاتی: این نسبت ...

ارتباط پیش بینی جریان نقدی و اقلام تعهدی بر بازده ارزش دفتری به ...

https://thesis.iaun.ac.ir/view.php?stdnum=39200566
Translate this page
چکیده : پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ... های عملیاتی، تغییرات دارایی های مالی)، درآمد عملیاتی تقسیم بر متوسط کل دارایی ها، ...

شاخص های طلایی 28گانه درعملکرد بازار گردانی | Kambiz Yousefi | Pulse ...

https://www.linkedin.com/.../شاخص-های-طلایی-28گانه-درعملکرد-با...
Translate this page
Aug 5, 2015 - شاخص بازده فروش، متوسط سود شرکت حاصل از هر ریال فروش را نشان می دهد. در این نسبت، ... شاخص گردشدارایی، فروش خالص تقسیم بر کل دارایی است. این نسبت ... شاخص نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به فروش: نسبت جریان ...

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ...

jma.srbiau.ac.ir/article_2670_0e25b5a76684fd391f55b2ddc618a2...
Translate this page
by دارابی - ‎2013
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارای ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ..... داراﯾﯽ. ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﮐﻞ 

Search Results

جریان نقد آزاد؛ معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها - دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/501858
Translate this page
Apr 12, 2009 - یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به‌شرح زیر است: .... معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام ... با جریان نقد آزاد، به‌همراه مقایسه با مقدار متوسط این نسبت در صنعت.

[XLS]مالی

office.fkcco.com/_.../SSIC.CMNT.BIS.FR.940903.03_20151206_...
Translate this page
Dec 6, 2015 - 2, 1, میزان موجودی نقد, مجموع موجودی نقد در حساب های بانکی ... 6, 5, سود عملیاتی, خالص سایر درامدها و هزینه های عملیاتی + هزینه های ... 21, 20, نسبت بدهی, دارایی کل / بدهی کل ... (سود خالص شرکت (در صورت های مالی شرکت اصلی) تقسیمبه بهای تمام شده ... 51, 50, ارزش افزوده سرانه, متوسط تعداد نیروی انسانی(تعداد پرسنل ...

حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و ...

amf.ui.ac.ir/article_21572.html
Translate this page
یافته‌ها نشان می‌دهد ارتباط وجه نقد عملیاتی با اندازۀ شرکت‌های دارای محدودیت مالی، ... می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود دارایی مشهود باعث تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید ... نیز از یک شاخص مستقیم (جریان نقدی) و یک شاخص غیرمستقیم (بهره‌وری کل) و برای .... سطح جریان‌های نقدی عملیاتی به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند.

حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی ...

amf.ui.ac.ir/article_19901.html
Translate this page
یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و ... به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود ..... از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر کل دارایی‌های پایان دوره بهدست میآید. .... این بدان معناست که تغییرات در منابع تأمین مالی برون سازمانی به طور متوسط، در ...

[PDF]اصل مقاله (1398 K)

journals.atu.ac.ir/article_4196_c1248e6079d81cede44132f6de530...
Translate this page
by نادری نورعینی - ‎2016
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ. ﮐﻠ. ﻴﺪﻱ. : ﻣﺤﺘﻮﺍ. ﻱ ..... ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ. ﻫﺎ، ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ، ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ... ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ. ﻫﺎ21F. ٢. : ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ. ﻣﻲ.

بیلبورد - شاخص های ارزیابی شرکت های برتر ایرانی

www.khresmeh.blogfa.com/post-101.aspx
Translate this page
شاخص گردش دارایی، فروش خالص تقسیم بر کل دارایی است. ... نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به فروش: این نسبت نشان دهنده آن است که سهم خالص جریان وجه نقد ...

نسبت های مالی چیستند وچه کاربردی دارند؟ - گروه نرم افزاری پیوست

https://www.payvast.com/.../نسبت-های-مالی-چیستند-وچه-کاربردی-...
Translate this page
عواقبی همچون افزایش هزینه نگهداری و جریان خروجی نقدی در بر دارد. ... 2-4- گردش جمع دارائی ها: این نسبت از تقسیم خالص فروش برمتوسط دارائی ها در یک دوره مالی بدست ...

[PDF]2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ - موسسه آموزش عالی پرندک

www.parandak.ac.ir/sites/default/files/fm2.pdf
Translate this page
Sep 22, 2013 - دوره ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. -6. ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره. ای ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد ؟ از ﺗﻘﺴـﯿﻢ .... ﮐﻞ داراﯾﯽداراﯾﯽ ﺟﺎری. = دوره اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روزاﻧﻪ. اوراق ﺑﻬﺎدار. + .... ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻄﺤﯽ از ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام در دﺳﺘﺮس دارد. -4.

[PDF]و ﺳﻮد ﭘﺎﻳﺪاری ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ اﺟﺰای ﺗﻌﻬﺪی و ﻧﻘﺪی ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮدآوری ﭘ

www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/1318766029.pdf
Translate this page
by رضازاده - ‎2011
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴ. ﺎﻧﮕﻴﻦ. داراﻳﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده .اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎزده داراﻳﻲ. (ROA). ﺗﺒﺪﻳﻞ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪاری .... ﻛﻞ داراﻳﻲ. ﻫﺎ. ، ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛. زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺟﺰء ﺗﻌﻬﺪی ﺳﻮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳـﻚ رﻳـﺎل ﺟـﺰء ﺗﻌﻬـﺪی ﺳـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ رﻳﺎل. در. داراﻳﻲ. ﻫﺎ. ﻣﻲ. ﺷﻮد .... ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎی. ﻧﻘ. ﺪی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺰء ﻧﻘﺪی ﺳﻮد. (CFOt(. ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎی.

4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی - بآشگاه مشتریان

https://bashgah.com/blog/4-صورت-مالی-اساسی-در-تحلیل-بنیادی/
Translate this page
Oct 20, 2016 - صورتهای مالی, صورت سود و زیان, ترازنامه, صورت گردش وجوه نقد, تحلیل ... موجودی کالا: ارزش ریالی مواد خام، درجریان ساخت و کالای ساخته شده است که هنوز فروش نرفته است. ... برخلاف دارایی جاری فاقد قدرت نقدشوندگی بالا هستند و شرکت تصمیم .... این سود یا زیان بیان کننده سهمی از کل عملیات دوره‌های مالی شرکت است ...
  • ۹۶/۰۶/۲۷
  • محسن فروغی